Kaasaegsed laboriteenused ja kompetentne personal

Juhtimissüsteem

 

Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi (VTL) juhtimissüsteem on välja töötatud arvestades standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõudeid ja laboritegevust reguleerivaid õigusakte. Juurutatud juhtimissüsteem demonstreerib standardi nõuete täitmist, kindlustab erapooletuse ning tagab labori kompetentsuse oma tegevusvaldkondades. VTL laborites on kasutusel katsemetoodikad, mis baseeruvad peamiselt rahvusvahelistel standardmeetoditel (ISO) või teiste tunnustatud organisatsioonide (NMKL, OIE, CLSI, OIV, IHC jne) poolt avaldatud juhenditel. Riikliku referentlaboratooriumina kasutab VTL ka vastavate Euroopa Liidu referentlaborite (ELRL) poolt väljatöötatud juhendeid. 


Analüüsi- ja uuringutulemuste usaldusväärsus ja tõepärasus on tagatud laborisiseste kvaliteedikontrolliprotseduuridega ja osalemisega rahvusvahelistes võrdluskatsetes sh ELRL- te poolt korraldatud pädevuskatsetes.


Reeglina teostatakse tellitud analüüsid/uuringud VTL laborites kohapeal. Juhul kui vajalikke metoodikaid ei ole VTL laborites juurutatud, kasutatakse kokkuleppel kliendiga ka välistarnijatelt hangitud katsetusteenust (allhanketööd) olles eelnevalt veendunud teenuse osutaja sobivuses ja pädevuses. 

VTL laborid on akrediteeritud alates 1996 aastast. 
Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) kinnitusel vastab  Veterinaar- ja Toidulaboratoorium standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuetele kui katselabor loomahaiguste diagnostiliste uuringute ja toidu, sööda, vee, alkoholi mikrobioloogiliste ja keemiliste analüüside valdkonnas. Akrediteerimisulatus ei hõlma proovivõttu. 


Täpsemalt vt. akrediteerimisulatus