Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Toiduohutus


Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis teostatakse toidu, sööda, vee ning alkoholi kvaliteedi ja ohutuse kindlakstegemiseks erinevaid mikrobioloogilisi, parasitoloogilisi, keemilisi ja molekulaarbioloogilisi analüüse. Lisaks on labori teenuste portfellis analüüsid tootmiskeskkonna proovidest ning matemaatilistel prognoosmudelitel põhinev ennustav mikrobioloogia toidu ligikaudse säilivusaja määramiseks. 

Toidu, sööda ja alkoholi keemilisi ja molekulaarbioloogilisi analüüse hõlmav kompetents on koondunud Tartu laborisse. Tavapäraseid mikrobioloogilisi ja parasitoloogilisi (Trichinella spp.) analüüse teostatakse kõigis neljas laboris. Lisaks analüüside läbiviimisele on võimalik meie spetsialistidelt saada nõu näitajate valikul ning analüüsitulemuste tõlgendamisel. 

Riiklikud ülesanded
Veterinaar- ja Toidulaboratooriumil on koostöölepe Põllumajandus- ja Toiduametiga riikliku järelevalve, zoonoossete haigustekitajate ning saasteainete seire käigus võetavate proovide analüüsimiseks. Veterinaar- ja Toiduamet on toiduseaduse ja söödaseaduse alusel andnud Veterinaar- ja Toidulaboratooriumile volitused ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute tegemisel võetud proovide analüüsimiseks. Samuti on laborile alkoholiseaduse alusel antud põllumajandusministri poolt õigus tegutseda volitatud laborina alkoholianalüüside valdkonnas. Volituse ulatus on toodud allpool.
Lisaks teostatakse Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis põllumajandustoodete ühise turukorralduse määruse (EL) nr 1308/2013 raames toodete koostise- ja kvaliteedianalüüse.

Loomadelt pärinevate zoonoossete haigustekitajate valdkonnas teeb labor koostööd Terviseametiga.

Laboris on tagatud pidev valmisolek võimalikke toidutekkelisi haiguspuhanguid põhjustavate patogeenide nagu Salmonella spp., Listeria monocytogenes, patogeenne Escherichia coli, Campylobacter spp., Yersinia enterocolitica, Cronobacter spp. jt määramiseks. Molekulaaranalüüsi osakonnas on lisaks välja arendatud haigustekitajate täisgenoomsel sekveneerimisel põhinev tüpeerimisalane võimekus, mis võimaldab senisest täpsemalt tuvastada võimalikke ülekandeteid. 

Teenused sektorile
Lisaks riiklike ülesannete täitmisele osutab Veterinaar- ja Toidulaboratoorium teenuseid toidu- ja söödakäitlejaile ning muudele huvitatud isikutele.

Toidu säilivusaja tõenduspõhiseks määramiseks on Tartu laboris kasutusel matemaatilised prognoosmudelid ning välja arendatud võimekus nakatamiskatsete (challenge testide) läbiviimiseks. 

Koostöö teiste laboratooriumidega
Veterinaar- ja Toidulaboratooriumil on laialdane rahvusvaheline kontaktlaborite võrgustik, kuhu on võimalik proove saata juhtudel, kui vajalikud analüüsimetoodikad kohapeal puuduvad või on ilmnenud vajadus täiendava ekspertiisi järele. Enamik meie rahvusvahelisi partnereid on kas referentlaboratooriumid või rahvusvaheliselt tunnustatud kompetentsikeskused.

Teaduskoostöö
Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis teostatav teadustöö toimub enamasti koostöös siseriiklike teadusasutustega, referentlaboratooriumitega või teiste rahvusvaheliste partneritega.